Fylkestest regler

Published: Saturday, 30 July 2016

Fylkestest regler

1. Formål.

 Testens formål er å samle norske radioamatører til en nasjonal telegrafitest og for å gi trening i operasjonsteknikk og telegrafiprosedyre.

Testen er åpen for alle norske radioamatører og lytteramatører tilsluttet NRRL. Man benytter eget kallesignal.

 

 

 2. Testperiode

Testen avholdes den tredje lørdag i januar og påfølgende søndag i følgende perioder:

NB! Nye perioder !!!

Periode 1 Lørdag kl 07.00 - 09.00 UTC

Periode 2 Lørdag kl 13.00 - 15.00 UTC

Periode 3 Søndag kl 07.00 - 09.00 UTC

Periode 4 Søndag kl 13.00 - 15.00 UTC

Datoer:

2018 20-21 januar

 

 

3. Klasser

 Det konkurreres i følgende klasser:

 Klasse A Enkeltoperatør, med utgangseffekt opp til 100 W.

 Klasse B Enkeltoperatør, med utgangseffekt opp til 5 W.

 Klasse C Multioperatør

 Klasse D Enkeltoperatør, med utgangseffekt over 100 W.

 Klasse E SWL

 Enkeltoperatører må bare benytte en sender, og må ikke motta noen form

 for hjelp under testen (båndavlytting, loggføring etc.) Blinde operatører eller personer med skrivevansker kan motta hjelp til reinskriving av loggen.

 

 Klasse C:

 Det kan det benyttes flere stasjoner, men det er kun tillatt med et signal per bånd.

 Det kan føres egen meldingsutveksling per sender, men det er tillatt med en felles logg for 80 og 40 meter.

 

 Det er ingen begrensninger med hensyn til antall operatører i klasse C.

 Klubbstasjoner regnes alltid i klasse C, uansett antall operatører.

 Det er ikke tillatt å skifte QTH under testen.

 

 

4. Frekvenser

 Følgende frekvensområder kan benyttes:

 80 m 3510 - 3560 kHz

 40 m 7010 - 7060 kHz

* 7030 QRP aktivitetsenter

* 7040-7045 Digitalmode

 

5. Testmelding

 

Deltakerne utveksler testmeldinger som består av:

Motstasjonens kallesignal, eget kallesignal, RST, 3 bokstavs fylkesforkortelse (I testens første QSO sendes forkortelsen for egen fylke.) + samt egen fylkesbokstav.

Eksempel meldingsrapport: (Skråstrek er bare som eksempel og må ikke være med !)

 

LA4O de LB3RE 599 HED / E > LB3RE de LA4O 599 FIN / A

LA3C de LA5G 599 SVA / E > LA5G de LA3C 599 FIN / D

 Se egen liste for de gjeldende fylkesbokstaver og forkortelser.

 Æ Ø og Å er ikke med i forkortelsene!!

6. QSO-poeng

 

Det gis 2 poeng for hver korrekt gjennomført QSO.

QSO med stasjon i eget distrikt gir også 2 poeng.

Det gis 1 poeng for korrekt rapport.

Det gis 1 poeng for korrekt kallesignal.

For QSO med stasjon som ikke sender logg gis det 1 poeng forutsatt at minst 5 andre deltagere uavhengig av hverandre har hatt kontakt med samme stasjon. Hver stasjon kan kontaktes en gang på hvert bånd i hver periode.

 

 7. Multiplikator

 Hvert kontaktet fylke, unntatt eget, på hvert bånd i hver periode gir

  en multiplikator. Svalbard/Bjørnøya og Jan Mayen regnes som egne fylker i denne sammenheng.

 

 8. Sluttsum

 Summen av QSO poeng ganget med summen av multiplikatorer gir sluttsum.

  

 9. Logger

 

Det aksepteres kun elektronisk cabrillo logg, det skal være en loggfil i dette formatet.

Eksempel på cabrillo logg skal inneholde kolonner med følgende info:

Eksempel på cabrillo

 

START-OF-LOG: 2.0

ARRL-SECTION: DX

CALLSIGN: LA5G

CLUB: None

CONTEST: NRRL Fylkes test

CATEGORY: MULTI-MULTI ALL HIGH SSB

CLAIMED-SCORE: 77408

OPERATORS: LA6FJA LA6ETA

NAME: Gjøvik og Totengruppen av NRRL

ADDRESS: Breiskallkolonien 11

ADDRESS: Hunndalen,  2827

ADDRESS: Norway

CREATED-BY: N1MM Logger V13.10.2

SOABBOX: Klasse C

QSO:  3520 CW 2013-11-16 1302 LA5G          599 OPP /E      LA8G          599 NTR /V    0

QSO:  3510 CW 2013-11-16 1304 LA5G          599 NTR /E      LA1OTX      599 HED /A    0

QSO:  7040 CW 2013-11-16 1305 LA5G          599 HED /E       LA6VQ        599 FIN /R    1

QSO:  7040 CW  2013-11-16 1306 LA5G         599 FIN   /E       LA2AB        599 TEL /C    1

QSO:  3525 CW 2013-11-16 1307 LA5G          599  TEL /E       LA2MOA     599  OSL /Y   0

QSO:  7030 CW  2013-11-16 1308 LA5G          599  OSL /E      LA3NEA      59   OSL  /E   1

END-OF-LOG:

 

 

·         9.2 Summeringsark

 

Sammen med loggen sendes summeringsark med poeng per QSO/Bånd samt utregnet poengsum, signert erklæring og påført navn, postadresse, kallesignal, klasse. En egen rapport med kort beskrivelse og bilder av benyttet utstyr samt gjerne eventuelle merknader til testen.

 

·         9.3 QTH

 

Dersom operasjons-QTH under testen er forskjellig fra adresse, må dette opplyses.

 

·         9.4 Deltakere i Multioperatør

 

Deltagere i klasse C må også føre på kallesignal for alle operatørene.

 

 

 10. SWL

 

 For SWL skal loggen inneholde dato/tid, bånd, stasjon hørt, stasjonens  avgitte rapport og melding, SWL'ens egen rapport, stasjonen som ble

 kjørt, multiplikator og poeng. Det gis 2 poeng for korrekt kallesignal og rapport og en multiplier for hvert nytt fylke per bånd per periode.

 

 11. Erklæring

 

 Alle deltakere, gjelder også alle operatørene i klasse C, må føres opp i loggen. Elektronisk logg innsending av logg gir automatisk elektronisk signering. Jeg erklærer at jeg i NRRL Fylkestest har overholdt testreglene og lisensbestemmelsene. Maks. benyttet utgangseffekt har vært ......... watt.

 

 12. Adresse

 

 Logger sendes til NRRL HF Contest Manager LB3RE

  

Kun Elektroniske logger via epost: fylkestest(a)nrrlcontest.no

 

13. Frist

E-post datert senest 15 dager etter testens slutt.

 

 14. Premiering

 

 Høyest scorende deltaker i hver klasse tildeles pokal/plakett. Det

 utdeles diplom til de 5 beste i klasse A og til de 3 beste i de øvrige klassene.

 

 15. Diskvalifikasjon

 Overtredelse av testreglene eller lisensbestemmelsene (f.eks. bruk av ulovlig effekt), beregning av poeng for dubletter eller uverifiserbare  kontakter (over 2%), usportslig opptreden (f.eks. forhåndsavtalte

 

 kontakter), eller bruk av ulovlige hjelpemidler kan føre til  diskvalifikasjon. Testkomiteens avgjørelser er endelige.

 

Fylkesbokstaver og forkortelser:

A  OSL  Oslo

B  OST  Østfold

C  AKE  Akershus

D  HED  Hedmark

E  OPP  Oppland

F  BUS  Buskerud

H  TEL  Telemark

I  AAG  Aust-Agder

K  VAG  Vest-Agder

L  ROG  Rogaland

R  HOR  Hordaland

S  SOG  Sogn og Fjordane

T  MOR  Møre og Romsdal

U  STR  Sør Trøndelag

V  NTR  Nord Trøndelag

W  NOR  Nordland

X  TRO  Troms

Y  FIN  Finnmark

Z  VES  Vestfold

SVA  Svalbard/Bjørnøya

JAN  Jan Mayen

 

 

Hits: 4559