NRRL NFD 2020

Published: Tuesday, 01 September 2020

NRRL nasjonale fieldday 2020 5-6 september

 

Årets Field Day avholdes lørdag 5. september 2020

kl.13.00 UTC,til søndag 6. september 2020 kl. 13.00 UTC.

 

REGLER FOR NASJONAL FIELD DAY 2020 lenke

 1. Formål
- å fremme rekruttering av nye radioamatører og medlemmer av NRRL, og styrke samarbeidet
mellom norske radioamatører.
-å gi norske radioamatører trening i å operere portable stasjoner uavhengig av nettspenning fra det
offentlige el-nett og permanente antenner.

2. Generelle regler
Tid: lørdag 5. september 2020 kl. 1300 UTC til søndag 6. september 2020 kl. 1300 UTC. (Første
hele helg i september.)

Riggen(e) må opereres fra samme QTH innenfor en radius av 500m.
Antall antenner er ubegrenset. Antennen(e) må rigges til spesielt for NFD.
Samtlige rigger som inngår i stasjonen skal plasseres innenfor en sirkel med radius 500 meter.
Radioutstyr og annet materiell (f. eks. campingvogn, telt etc.) må ikke bringes inn i området før
tidligst 72 timer før NFD starter. Det må ikke arbeides i området før tidligst 24 timer før start.

3. Klasser
Klasse A: Grupper
Må ha minimum 2 lisensierte radioamatører som operatører. Ulisensierte personer kan tillates å
operere og føre logg under den forutsetning at det skjer under full kontroll av ansvarlig
radioamatør.
Det må ikke brukes flere sendere samtidig på samme bånd uansett mode.
Alle riggene skal benytte samme kallesignal.
Det er ingen effektbegrensning utover lisensbestemmelsene.
Nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

Klasse B: Enkeltoperatør
Kan kun ha 1 lisensiert radioamatør. Kan ikke motta hjelp til å operere eller føre logg. Det er ingen
effektbegrensning utover lisensbestemmelsene.
Nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

Klasse C: QRP
Som for klasse B, men maksimal utgangseffekt skal ikke overstige 5 watt for noen av riggene
(IARU region 1s grense for QRP).
Nettspenning fra det offentlige el-nett må ikke brukes til å drive riggen(e).

4. Kallesignal
Stasjoner i klasse A, B og C bruker kallesignal etterfulgt av /P på alle modi, unntatt på telefoni, hvor
PORTABLE brukes.

5. Kalling
CQ FD kan brukes på alle mode. På telefoni kan CQ FIELD DAY benyttes.
6. Melding
RS(T) etterfulgt av serienummer som starter med 001. Det benyttes egen nummerserie for hver
rigg, uansett bånd og mode. Klasse A: Felles nummerserie kan brukes hvis man har synkronisert
logg.

7. Bånd og mode
Følgende HF-bånd kan benyttes: 1,8; 3,5; 5; 7; 14; 21; 28. 160m-80m-60m-40m-20m-15m-10m.
Lisensbestemmelsene vedrørende bruk av båndene og IARU region 1s båndplan skal overholdes.

Foretrukne contest segmenter iht. IARU R1 Båndplan:
CW: 3510–3560 kHz, 7000-7040 og 14000–14060 kHz. Interkontinental trafikk har prioritet i
området: 3500– 3510 kHz.

Telefoni: 3600–3650 kHz, 3700–3775 kHz og 14125–14300 kHz. Interkontinental trafikk har
prioritet i området 3775–3800 kHz.

60m kontakter: CW: 5305 - 5315 kHz, DIGITAL: 5350 - 5360 kHz, USB: 5375 - 5394 kHz

Det er tre modes: CW, SSB, og DIGIMODE. Til DIGIMODE regnes alt som ikke er enten telefoni
eller telegrafi. Dette gjelder for eksempel RTTY, PSK31 og FT8.

Crossmode-kontakter er ikke tillatt.

For 6m til mikrobølge skal det føres egen logg som legges ved samlearket og poeng regnes under
punkt 10.

NAC 2M:
Omtrent samtidig med Nasjonal Field Day arrangeres IARU region 1 VHF Contest på 2m
https://qsl.net/la1kka/vhf/ Det oppfordres til aktivitet i begge konkurranser ved aktivitet på 2m
For IARU region 1 VHF Contest 144 MHz skal det føres egen logg som legges ved samlearket og
poeng regnes under punkt 10

8. Poeng og multiplikator
QSO med:
Faste stasjoner i Europa (inkl. Norge): 1 poeng
Faste stasjoner DX: 2 poeng
Portable/mobile stasjoner i Europa (inkl. Norge): 3 poeng
Portable/mobile stasjoner DX: 4 poeng
Hvert DXCC-land (inkl. Norge) og hver av de tre modi (CW, SSB, digimode) gir multiplikator.
F. eks: om man kjører DL på 20 m SSB, 20 m CW og 40 m SSB gir dette tre multiplikatorer.
En stasjon må bare kontaktes én gang per bånd og mode.

9. Logg
Logger sendes kun inn elektronisk som en ren Cabrillo fil.
N1MM og DX-log støtter NRRL Field Day, så det anbefales å bruke en av de to programmene til
logging. Da kan loggen eksporteres direkte og poeng kan hentes ut.
Det skal sendes inn en logg med alle kontakter og modes. Er det brukt flere stasjoner med hver sin
logg, så skal alle loggene slås sammen og sorteres på dato og tid.
NB! Cabrillo logg er standard format

Cabrillo eksempel for HF-logg:
           QRG   Mode    Dato/UTC             Eget call      Sendt       Call             Mottatt
QSO: 14184 PH 2014-09-06 1303 LA1K/P  59 0001 DK1MA/P  59 0001
QSO: 14184 PH 2014-09-06 1304 LA1K/P  59 0002 IZ0MQN/P 59 0001
QSO: 14184 PH 2014-09-06 1304 LA1K/P  59 0003 OZ0EDR/P 59 0001
Antall QSO poeng, multiplikator og total poengsum føres i samlearket.

10. Poenggivende aktiviteter (bonuspoeng)
a) Rekrutter
En rekrutt er en person som verken er radioamatør eller medlem av NRRL. På stasjoner som
deltar i Klasse A kan rekrutter delta i operering og loggføring. Uansett klasse kan rekrutter delta i
installasjon av rigg og antenne under tilsyn av ansvarlig radioamatør. Det gis 10 000 poeng for
hver rekrutt (maksimum to rekrutter) som har deltatt i nevnte aktiviteter i til sammen
minst 6 timer. (Deltakelsen behøver ikke å være sammenhengende.) Rekruttens navn,
postadresse og epostadresse skal fremgå i samlearket.

b) Arrangering av radioorienteringsløp
Antall sendere skal være minst 3 og løypelengden skal være minst 1 km. Resultatlisten med navn,
ev. kallesignal, beskrivelse av RO-løpet med løypa inntegnet på løpskartet, skal legges ved
samleark 1. Det gis 7000 poeng for RPO-løp med minimum 5 deltakere.

c) VHF/UHF/SHF-aktivitet
Hver QSO gir 1 poeng pr. km. I tillegg gis det en bonus på 500 poeng for hver kontaktet storrute
(f.eks. JP52) på hvert bånd, uavhengig av mode. Hver stasjon gir bare poeng én gang pr. bånd.
For hver satellitt-QSO får man 1000 poeng for QSO via en lavbanesatellitt og 250 poeng for
satellitt i geostasjonær bane. Som bånd for satellitt-QSOer regnes opplink-båndet.
Det føres vanlig elektronisk logg i Cabrillo som sendes inn sammen med samlearket.

d) Publisering i massemedia
Det gis følgende poeng for PR i massemedia i forbindelse med NFD:
– Artikkel/innlegg i offentlig avis. 5000 poeng.
– Intervju/program/innslag i offentlig radiokanal: 5000 poeng.
– Intervju/program/innslag i offentlig TV-kanal: 10 000 poeng.
Det må legges ved dokumentasjon for hvert innlegg det kreves poeng for. For avisdekning, skann
inn avissiden(e) og send inn. For radio- og TV-dekning, send opptak i relevante videoformater. Om
dette er upraktisk, ta kontakt med Field Day-manager for avtale.
Det gis poeng for hver avis, radio, og TV-kanal. Hvert medium gir kun én poengsum uansett antall
innlegg.

e) Sted
Hvis NFD-stasjon opereres fra et sted der mange mennesker ferdes (park, plass, helgeåpent
butikksenter, etc. min 200 mennesker i perioden) gis det 10 000 poeng. Detaljert beskrivelse av
QTH legges ved samleark 1. Utgår i 2020 grunnet Covid-19

f) Rapport fra NFD
- med sikte på publisering i «Amatørradio». Rapporten skal være på mellom 1/2 og 1 side, gjerne
med bilder. Det tas forbehold om spalteplass, og forkortelse/redigering. Rapporten gir 10 000
poeng. Rapporten legges ved som vedlegg ved innsending av logg og sendes direkte til
redaktøren av Amatørradio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

11. Samleark
Samlearket skal inneholde følgende opplysninger og ha følgende vedlegg:
a) Kallesignal for stasjonen, og navn og adresse for lisenshaveren.

b) QTH og deltakerklasse for stasjonen, og navn og kallesignal på ansvarshavende og alle
operatører.

c) Beskrivelse av radioutrustning med kraftforsyning, antenne(r) og shacken(e) der riggen(e) var
plassert

d) Dokumentasjon for bonuspoeng, slik det framgår av punkt 10

e) Krav om VHF/UHF/SHF poengsum. Logg fra VHF/UHF/SHF aktivitet og IARU region 1 VHF
Contest logg legges ved som Cabrillo format. Er det kjørt mindre enn 20 kontakter kan loggen
føres opp i samlearket.

f) Krav om poeng og multiplikatorer for hvert HF-bånd.

g) Krav om total HF-poengsum:
Summen av alle poeng, multiplisert med summen av alle multiplikatorer på alle bånd og alle
modi, blir total HF-poengsum.

12. Premiering
De tre beste deltakerne i hver klasse får diplom. Dersom rimelig score er oppnådd og det er minst
tre deltakere i klassen deles det ut pokal beste deltaker.

13. Innsending
HF-logg, VHF-logg og samleark sendes på epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Loggen sendes inn elektronisk i Cabrillo-format, da dette gjør sjekkingen lettere med vårt
datasystem. Ved spørsmål om logg ta kontakt før fristen. Kvittering vil bli sendt på at eposten
er mottatt.
Loggen sendes innen 20. september 2020

Smittevern
Vi oppfordrer alle til å følge de enhver tid gjeldende smittevernregler fra norske myndigheter.
Husk avstand og god håndhygiene.

NRRL Field Day Manager
Henrik Mejlænder-Larsen
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hits: 489