Gruppe 3

Published: Sunday, 08 April 2018

CW KURS gruppe 3

Har laget en pdf med alle bostavene som er brukt i både 8 WPM(40 tegn),12 WPM (60 tegn) , 20 WPM (100 tegn) og 25 WPM ( 125 tegn)

GRUPPE 3 BEHJYP

  

 B -…                       daditditdit

 E  .                         dit

H ….                      Ditditditdit

J .---                       didadada

Y -.--                      dadidada

P .--.                      Didadadit

 

 

Filoversikt:

Bokstaver på pdf fil her

MP3 fil 8 WPM her

MP3 fil 12 WPM her

MP3 fil 20 WPM her

MP3 fil 25 WPM her

JHHJJ BYBPY YJPEJ EEEEB HHYYP BJBPY BPJPJ PPYJH PHPJE BHEJB EPPBY JEEPH HJYBY PEHBH HEEEH HYYEY BYEEB HHBPY PYYPB PPYBJ JHYYE HJEPJ HPBEE PHHBJ BHPJH YHHEB HBBYB HJPBB BJPEP JPPPJ PBEJJ JJBPH JEEPY YEBPP BBHPY PPJEB YBYYB HYBJJ YJHJY HBJPH HBJBB YPYPH

PJPBJ EPPHP EHYBY EPYHE PPPYE EPPJE PJPYB YJYJJ YEEYE BJHJP EEEYY EHJHH JJJYE EEBEE EHJJJ HEBHB HJEEJ YEEEP PJEJY BEPPH YPBPH BEPHP YBHPJ PHEHE YBEBE YBEEP YHEYB HJEBB PPYBH BYPEE JEBPE YJBHH HJPJB BBHEH EEJBB EPEHB

HJYPJ PYBBH JHEJJ EJHBB BPEJH HBBJH HEEPE PBBYP BJYEP PHJJP YPHJE JPJJJ BHBHP BPBHE PJYBP HYPEH BJHPE JEYPE HYPEH YYPPE YJPJH BPPBP YEYYH EBEBP YPHJP YPBYY PPHJB JHYHH EBBPY HHYPB BBJYJ PYYHJ PYYEJ EYPJH EEBHH

EBYJB PYHEP JEBJH PJJJE EJBHJ BYBHY PBPHE HHPJE JPHEE HEPEY BEYJB JHPBH JEPBE PHYPJ EJBJH HEHYY PJJBB JBYHB JHYPY BBHBB HEBBJ EPPPP JPYJJ EHHYY JBPBB YEBEH EEJEH EHYHE BPJHB EPPPJ HPHPJ YBJBP HEEPB PJEJP YYYYH

JEHBE HYBJH PJEJP PBEYE JHYPY YEYPP PYPEJ PYEEP BYBJJ JBHEY JHBYY JJPEJ EJJHP HEBHY BHEBY YJPYH HPBPP PBYJJ PHPBH BEJBE HPBEJ YYPPY PPHBP YPYBY JHJEB YEBPH HHYPP EHEJY PJYHB PBYJH JYBEJ HEHHH JHYYP PHEJB BJHJP

BEJHB BBJJH BBBEY YBHEH HEJPH JJEYY HHBYY YHEEP PPPHH PYJEJ HEEBE HBYHP PHEBJ HHYYJ JBJEY BEPHY EYYJJ YYYPH PEEPB EYYBB HYEPE HEHYH JBHPP YYHEY JBHBJ PPHBP HPEHJ HJHYE PBYPP PYYPJ JPJHP EBBEP HJBHH YBBYY JBBBP

PBYJY PHHEE PJYHY HYHHE EEYJJ PJJPH PBPJJ PBHPH YJYBJ EJJBH PYJPH YEBPE EBHJE PJJHP PJBBB JYBYE BHEEJ BPJPP YHPEE PEYHY JEHJJ JYPBB BEEPJ BPHEE HJHBH BHBYJ EYHEJ YJJHB PEYYY JYBEJ JJYJB HEPPH PEJPH YPJBE BHYHB

JHJHH HJPHB EJEBB EPYJH YBJJP YPJYP BBHYP PPJBY HJHJE JHYEE JEHPE HJPYJ EYJHE YBHEJ BPBBB EPBJP YEHHE HBEEJ JHHYH HEEYH HJJYE YJPYY EEPBY JHHYH BJHJP EPPEJ JEBJY PYYBJ YHBHJ JYEYB JEEHJ YHYJP HYYBB BYYBJ HJYPJ

JJEBY YBBJB EHPHB PBYYP JYEBP EJHJJ PBJHJ HBHHB YBHPJ PBYHH HJYJY YHYEB EPEHH YPHEB YPPYH YEHJH PEPEH HHJBJ HPPEY PJEJE HBEHE JJJYP EJEEH EBBHE PPEBJ YBHYH JYPPY PPYJH PHHHP YHYYH HEEPB PYBJJ EPEYJ JYPHP EHHYJ

BEEJY BPPEY PJYEP BPYPY HEYEB JYJPP BPJPB EYPEH JHBJY PBHBB BJJJJ EHJBP YPEJH EYHEP JBJEP BJJBJ EEPYH JBEJJ YBBJY PPPHH BEJEJ BPYEE PEHJJ PEEPP JEJYJ JHHPE HJPBE JBJBP HHPPB BYJBB EBPPH HHJBH JBPBP HJJYP YEHHH

HJYYY BYPYY HPYJJ HEYPH PHYYH EHYYE EYJBJ YJPEB PBPHJ HEHHE YBPHP EJPJE PBBYE BJBBP EBJPJ YBEYB EBJBB PYHBP BEPHE BEHBP YBEHP PHBEY YJEPE JBEEY EEEJY BJEBY EBHEP EYPPE PBBBH PHEEB PEJPH YBPHE BJYPH JEPPB EPEJJ

YEEBY BHYBE PBBYH JPBBH YEYHP HJHBH EHEHP BYPHB YJBBB HYEYP BHJHH PHYPB YEYEH BBHBP HBYEJ EJHHH YPYPB EEYBB HEJBY BJHBB EBPBP YYBEP EPEHP HHPHB BYEBP JPEYH PHHHE PBEYY BBJYH YJBBH HEYBY EPBBJ EHBEH BEBBE JYYJJ

PHYEP HBHBY YYYBE EYYHB EPBYH HHJYB HYHBJ PPHBB PPJJJ BJJHY EEYPE JPHPB YBBYP HPJHJ HPJPY EYYYH YEJPH BEYPE BYEEE PBHJJ BBEJY BBBBJ JEEEB PHPBE HBJBB EEJJH HPHPE HBEEH HBPPJ HBPJP EEYPJ PPEBE HJEHJ HBBPE BPBEY

JEJEH YJEYP JEPHY EHPYJ HPYEJ BPJPP HBHEJ YEEPJ HJJBY PHJPH BBJBH YBHBY YBYYB JHJBE EYYHJ PJHPP BPJHY HHJHH JEEEH BYYJE HYHHP EJHPH PBHEJ JJYBY PJYBH BHJHY YEYBJ PJYJY YEJEY HYHPP YPPEH BJPEE EBJBJ PJJHY HEHBE

HBYYH HJYJE EEBJE PHBYH YHJEB BYJHY EJPHH JJEBY HJEYP HPPJE HPEYP PEYPY JYJPH HPPBB YEEJE EJHPJ JYPPY JJPYY YYBJH JPBEP PHJHJ HJHBY BJHBE PEYEJ JHPEJ YHHHE EYEPH EEBJP HYBPJ PHHJB EPEYJ EHHHE YJEYJ YYPBP PBBYJ

YPYBP JBPJP HYBEP HJYHE BYEHH BJHHY BJBBP HYYPB JBBHY JEPBB BYBPP YPPPB HPJHJ BBPHB HYYEH BHBYP PJPPJ EBEPY PYJHH PPBYE HBBEB JHJHH EHJBB HEHBY HBYHP PBBBY YBBHB PYJBY PYHYJ EBHBY EJYPH PEEYH BBBPY YHPEY PHJJJ

BJBBJ YBBJP HHJPB PYBEP HBYEE EEHPY JBHHH YHBBP HYYBJ BHYBJ HBPBY EJYHE PHYPJ HJYPB BYHBE YYBYE EPEBJ EJPYH JBJJP HYPHJ YJEBY YBPJE PHYHY PYJPP YJBBJ JYBPP EPJHE BEJYP PYEJB PYJJJ BBHPJ YEJHP YBEJJ YYJPE PBPYY

YHEYE BJPBY EBYHP EBHYJ EBJBJ EPEEE EHHHH YBYBE BYHEH YHHBE PJBHH PYPJE JYBHP BPPEE HEJJH PBJJJ HHJEP PYBHY EJHPJ EPJYE BPYEP EHJBP PPPBP HPYEE BEEJH EPJEP JHYEH PBBEE PEEYE EBBBP JHHEP PYHHH YPPBY EJYPJ BBYEJ

YPYBH EYPEE JHEEP JHBBJ YEHJJ HPJEJ HHHBB PHPYE YYBPY BYJBP JHHJH PYJBH PHPPP PJEBY HPYBH HPPJE BEJJH YJPEB BJBJJ YEHHB HHYBJ EYEPH BPEBB EHPHB YBBEP EHEBJ BYPEY PEBBY YJBEP JHHHB PEEBB PEJEP YEBYH PJJBE EJHBJ

JYJYH YHHHP PPEJY JBYBJ BYJBJ JYBEP BEHYH HPJBJ YHYPJ BJJBH HJEPH BEBJB JPEJE YJYJP HBBJJ YJHJB JEPPE EYJBP BEJHY PPEYP HYHEP JHBPY EYYBE EEJJY HHHJY BEJHE BPEHH YHBJY BHBHB JYBJY YBJPB BEBJB BYPPH BPBYH EEJBJ

YEJHB BYHBE EBBPY PYEBE JYHBH YPYJE JEHPP YHBYB YYYHP HHYHY PBHJB HEHYY YHEYB HJBYH HBBBP HYHBB HBYJB YYJYH EPHJE EHJEB PJBHY JYPEJ BJYHB YBBHY JJYJY JJEBJ JEEHJ YEPBJ JHEEP BPJHE EPJPH YHYEE EJJJJ YHPPY HYJPP YBEYJ

YYYEB BEEYH EYHJE PYBEH EEYEH HHPPP BPHYJ EJBJE BJBEH BHEBH YJJHH EHHYE JBBJH EEPPB YEHBE YYPBB HJJHY EBHJP JJEPP JJYEP PBJYP YJHYB YHHJY PHBPH BEYEE BEHPJ EEEBH JBBEH EBYYY EJYEP BJPHE HJBJB BYHHB EYEBY JYPPE

YHJJE EJHYJ YBHYB PBEBY JBEJJ EHBHY EBYYP BBPPB HBJHY JHEPB YPJYP PHYPE BPBEY YBPPY JHJJH EBPBY BHEEY PBHEY HPYHB JYBPY HYBJY EHBHB YEYPB BBEPE BEHEB PYEPE PHPBH HEJPH JEEEJ EBHEJ PYHPP EYYHH PJEYB EJEJJ EPJYP

EYHYH EHPEP EJJHJ EJEPJ YHJJB YBBYB PBYJB HBYBE YHJPE PEJJE JEYBB HPJJH HHYPP HEJYP HJPHP HBJYJ EHBBJ BJHYJ EBBBH JYEYB BJHJE HYPHP HBPJH BJBEP PHHBH PJPBH JHBBJ YBHYH EYYEY YHYEH HHEEH JPJYJ HYBYH JBEJB JPPHP

HEBHY BPPPH HEPBE BBEJP YEPBB EPBPJ PJYYJ YBPPB JJPHJ BHPYH EHEEY EYYJE EYEEH YYBJE EBEEH EHYJY BJYPY YBBBH EBPPY JBJEP HBHHP BYHBB JJJEP PHPPE HBPHJ HEBPY HPEBB BYHYJ EBJEJ HJYPB YPEJH JPEJE JEEHY JEEPE PHPPY

EHYJH EPHBP HJHPH JEJHP JPEJJ BJJJY HJYHP JJBBH YPYHB YJHPB EJEJJ EJHYH YHYHH JBJBB HBEPY JBYJE EEEBY EHBYH HPEHP PJEEB BBJJJ BPBJB YEPEP EHJJE EPPYY JEEJH EPHBY EYHJY JBJPH JHYEY HEJHE EYHHB PHEHH EHBBE EJHYB

BYBEP PEBPE EBBJE EPHJE YJPHP BPPEP YPBYY EEJBE PEYBH JJEPJ PPEHB EPJPY BYEYH HPJYP JBYPB EHJJH BJBEY BBEYP EHEHH PHYYB YBPEJ PYYPB PYHEJ BBPJY BEEEH EJHBH JPPHP EEHPH HEHPY JPBJY PYPHP HJPJJ JBHHH HPPBP HBHHY

PJBJP EPBHP PPPEB HHHBP BHEJY BYHEE HYHHJ HBBBH JJPBP BEBPB JJEPP YEJPY HJBHB HEJHE BHBHH YPEPB HEJBB BPBPB EBJJP BEHBY HJHBE JHJJH YYEHJ JYJBJ BYJHJ BEEJE JPEHB YHHJB EHBYB EJPEH EPHBH EEPYJ HBEJE EYJEP JEYPP

YHPYH YPHHP HEJEB YBYPJ EYBEJ HEYBB YBYHY YYEYE EPPEP JHPJJ JYEPH

 

Link til andre grupper 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Hits: 1111