Hva er contesting?

Published: Monday, 31 October 2016

Contesting

Contesting radiosport er konkurrende aktivitet utøvd av radio amatør operatører.

I en contest eller på Norsk konkurranse, så er en radioamatør stasjon, operert av en person eller lag, som søker kontakter med så mange som mulig andre radio amatør stasjoner innenfor en gitt tidsperiode og med utveksling av informasjon.

Regler for hver konkurranse defineres av hvilke radioamatør bånd, hvilke moduser som det kommuniseres på og kan brukes og hvilke type informasjon som skal utveksles.

Kontaktene som er oppnådd i en konkurranse utgjør en poengsum, denne poengsummen gir en rankering. De som arrangeres en konkurranse publiserer disse resultatene i radioamatør magasiner eller på internett.

Hvordan oppstå contesting?

Contesting oppstå utifra radio aktiviteter på 1920 og 1930 tallet. Som en interkontinental kommunikasjon mellom radioamatører ble mer vanlig, konkurranser ble utformet for å utfordre stasjoner til å ha flest mulig kontakter som mulig med andre radioamatør stasjoner i andre land.

Konkurransene ble også tilrettelagt slik at muligheten for radioamatører kunne praktisere deres ferdigheter for utveksling av rapporter, som rutiner eller nødsamband på tverrs av lang distanser. 

Over tid, ble antall og variasjonen av radio konkurranser økende, og mange radioamatører har idag sporten som deres primær radioaktivitet.

 

Det finnes ingen internasjonal autoritet eller ledelses organisasjon for denne type sport. Hver konkurranse er sponset separat og har sine egne regler. 

Contest reglene må ikke nødvendigvis få deltakere til å føye seg etter frivillige internasjonale båndeplaner. Hver deltaker må, uansett, følge radioamatør reglementet i landet de opererer fra. Fordi radio konkurranser brukes via amatør radio, så er deltakerne generellt forbudt av deres nasjonale radio amatør regulering å få økonomisk kompensasjon for deres aktiviteter.

Høy faktor av radioaktivitet, så kommer ofte contestere utenfor internasjonale bånd planer, som igjen resulteter i konflikter mellom contest deltagere og andre radioamatør brukere på samme radio spektrum. 

 

From wikipedia:

 

Contesting (also known as radiosport) is a competitive activity pursued by amateur radio operators. In a contest, an amateur radio station, which may be operated by an individual or a team, seeks to contact as many other amateur radio stations as possible in a given period of time and exchange information. Rules for each competition define the amateur radio bands, the mode of communication that may be used, and the kind of information that must be exchanged. The contacts made during the contest contribute to a score by which stations are ranked. Contest sponsors publish the results in magazines and on web sites.

Contesting grew out of other amateur radio activities in the 1920s and 1930s. As intercontinental communications with amateur radio became more common, competitions were formed to challenge stations to make as many contacts as possible with amateur radio stations in other countries. Contests were also formed to provide opportunities for amateur radio operators to practice their message handling skills, used for routine or emergency communications across long distances. Over time, the number and variety of radio contests has increased, and many amateur radio operators today pursue the sport as their primary amateur radio activity.

There is no international authority or governance organization for this sport. Each competition is sponsored separately and has its own set of rules. Contest rules do not necessarily require entrants to comply with voluntary international band plans. Participants must, however, adhere to the amateur radio regulations of the country in which they are located. Because radio contests take place using amateur radio, competitors are generally forbidden by their national amateur radio regulations from being compensated financially for their activity. High levels of amateur radio contest activity, and contesters failing to comply with international band plans, can result in friction between contest participants and other amateur radio users of the same radio spectrum.

Hits: 1748